مقالات اطلاعات مکانی

 

عنوان مقاله

محل ارائه/ چاپ

تاريخ ارائه/ چاپ

 
 

بررسی تاثیر وزن قواعد سیستم استتنتاج فازی ممدانی در دقت خروجی نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال در منطقه تکاب

مجله برنامه ریزی و آمایش فضا

89

 

استفاده از روشهای استنتاج فازی در تهیه نقشه امید بخش معدنی

مجله برنامه ریزی و آمایش فضا

96

 

تاثیر وزن قواعد سیستم استنتاج فازی ممدانی در دقت خروجی نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال

همایش ژئوماتیک

89

 

مقایسه روشهای کروستا و Match Filtering در استخراج آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده Aster

همایش ژئوماتیک

89

 

مدلسازی شبکه فاضلاب جهت مدیریت بهینه شبکه و تسهیل در ارائه خدمات

همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی

95

 

تهیه نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال با استفاده از سیستم استنتاج فازی TSK

همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی و ...

93

 

مدلسازی توسعه شهری همدان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی

93

 

بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر همدان بین سالهای 2002 – 2009 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی

93

 

A study of land use changes by using MLP and LCM: A case study of Hamedan(Iran)

International journal of urban management and energy sustainability

2016

 

مدیریت بهینه شبکه فاضلاب با استفاده از مدلسازی و اجرای شبکه هندسی

چهارمین همایش کاربرد GIS در صنعت آب و برق - اراک

96

 

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مدیریت حوادث و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب استان قم

چهارمین همایش کاربرد GIS در صنعت آب و برق - اراک

96