خدمات

مجموعه معاونت مشترکین

فروش انشعاب آب و فاضلاب

قطع و وصل انشعاب آب و فاضلاب

کنترل مسیر کنتور خوانی

بررسی مشکلات مربوط به کمبود فشار شبکه

گزارشات بصری از وضعیت اطلاعات مشترکین

 

مجموعه معاونت بهره برداری

مدیریت تعمیر و نگهداری شبکه

مدیریت حوادث

تجزیه و تحلیل حوادث

تجزیه و تحلیل آلودگی آب و منابع آبی

پیشنهاد توسعه و اصلاح شبکه

تهیه نقشه از اطلاعات شبکه

 

مجموعه معاونت مهندسی و توسعه

سرویس دهی به پیمانکاران در حفاری ها

کنترل پیمانکاران جهت ارائه ازبیلت و مختصات نقاط

مدیریت توسعه و اصلاح شبکه

گزارشات بصری از اطلاعات توسعه و اصلاح شبکه و پیمانکاران

دسترسی به نتایج تجزیه و تحلیل هیدرولیکی شبکه آب و فاضلاب در مکانیابی ایجاد تاسیسات

 

سامانه ارتباط مردمی

دسترسی به مکان مشترک

مشخصات شبکه

پیدا کردن آدرس